Hendrik Baelskaai

De Oosteroever site

Surrealistische ideeën rond de vismijn-site – november 2006

Dit stond in De Standaard van vorige week, en met een item op het VTM nieuws : Schepen Miroir verkiest glazen toren bij vismijn : “Schepen voor de Vismijn Yves Miroir (SP.A) staat niet afkerig tegenover de bouw van een glazen appartementstoren met 100 flats op het terrein van de huidige vismijn. De uitvoerbaarheid van het project wordt onderzocht. “In het verkiezingsprogramma van de SP.A staat dat er een nieuwe vismijn gebouwd moet worden”, zegt schepen Yves Miroir. “Die zou best deels op het Maritiem Plein (nvdr: nieuwe naam voor het Schutsluisplein aan de sluizen) op de Oosteroever komen. Dit komt grotendeels overeen met de huidige locatie van de mijn. Dat kost zeker dertien miljoen euro. Om te beantwoorden aan de blijvende vraag naar woningen, rijpt het idee om vlakbij de nieuwe vismijn een appartementstoren van minstens 23 etages hoog te bouwen (nvdr: is ca. 70 m). Dat komt overeen met de hoogte van residentie De Mast op de wijk Hazegras. Het zou gaan om een glazen constructie, waardoor bewoners er over een prachtig zicht beschikken.” “Een Belgische aannemer moet in staat zijn dit werk uit te voeren. Voor een openbare aanbesteding wordt uitgeschreven, moet de haalbaarheid van het idee nog onderzocht worden. Is er op deze site voldoende stabiliteit aanwezig? Ook een bodemonderzoek is vereist. Meer dan waarschijnlijk moeten de stedenbouwkundige voorwaarden aangepast worden, zodat bewoning mogelijk wordt. We hebben dus het fiat nodig van de Vlaamse regering en alle andere instanties die bevoegd zijn over de ruimtelijke ordening. Pas als de haalbaarheidsstudie positief uitvalt, kunnen de plannen concreet uitgewerkt worden. Dit kan zeker nog enkele jaren duren”, zegt Miroir.”


De vismijn site erfgoedkundig

Met uitzondering van het bestuursgebouw dateert het gebouwencomplex met o.m. de vismijn, de vroegere haringmijn en sprotmijn, en de pakhuizen van 1949-1951. De huidige lokalisatie gaat terug op de aanleg van de nieuwe vissershaven in 1922-1934 met o.m. dokken en vismijn ter vervanging van de oude aan de huidige Visserskaai. Dit impliceerde de onteigening van de toenmalige Vuurtorenwijk en de bouw van de nieuwe OPEX-wijk (Ostende Phare Extension). De vismijnsite bestaat uit de parallel en in elkaars verlengde gelegen gebouwen van pakhuizen nrs. 100-137 aan de Vismijnlaan met erachter de voormalige haringmijn aan de Eduard Anseelekaai, de vismijn met de hoofdtoegangen aan het Sprotplein, de voormalige sprotmijn, de spoorwegkade met betonnen luifel links van de vismijn (vorige jaar afgebroken), en het alleenstaand oorspronkelijk bestuursgebouw aan Kantinestraat nrs. 1-3. Het complex; opgenomen in de IVOE-lijst onder nr. 56844, bestaat uit verschillende delen.

  1. Het voormalig bestuursgebouw, met o.a. de kantine, werd gebouwd naar ontwerp van architect J. Minnaart (Gent) in 1930 en uitgevoerd door ingenieur-architect M. Delens (Gent). Het is een significant gebouw met Art-deco-inslag, met een geslaagde nieuwbouw bovenop uit 2005.
  2. Het vismijn-complex zelf bestaat uit twee rijen pakhuizen met twee verdiepingen, van elkaar gescheiden door centrale, overdekte rijweg. Het werd oorspronkelijk gebouwd in 1934, maar vernield door oorlogsgeweld tussen 1940-1945. De heropbouw in 1949-1951 gebeurde naar ontwerp van ingenieurarchitect A. Isaäcson onder burgemeester H. Serruys en L. Van Rysselberghe, hoofdingenieur-directeur Bruggen en Wegen, in Nieuwe Zakelijke Stijl. Het is een beton- en baksteenconstructie met natuurstenen plinten, en geaccentueerde, brede poorttraveeën waarin men een reliëf met viskaaitaferelen naar ontwerp van A. Michiels (Oostende), en het Oostends wapenschild terugvindt.
  3. De pakhuizen nrs. 100 t.e.m. 137 zijn in aansluitende bouwtrant opgetrokken
  4. De voormalige sprotmijn (“sprotkot”), of Eurohal vanaf 1971, is een typerend rond gebouwtje van gele baksteen onder een koperen koepel. Aanleunend tegen het gebouw vindt men het klein monument “Eurovis” met opschrift “OOSTENDE EUROVISSERSHAVEN 1971″.
  5. Hier dichtbij vind men ook de voormalige haringmijn terug: een lange betonloods met luifel aan de kaaizijde.

Een toch zeer waardevolle en unieke site die zich perfect leent voor integratie van moderne architectuur en behoud van waardevolle architecturale aspecten. De bouw van het controle-centrum voor scheepvaartbegeleiding bovenop het bestuursgebouw is inderdaad een mooi gelaagde realisatie. De bouw van een 70 m hoge toren (sommige bronnen spreken zelfs van 120 m) kan echter visueel zeer storend werken. Bemerk maar de emoties en afkeer die het Europacentrum vandaag nog altijd opwekt bij de Oostendenaar. Verder is het de vraag ofdat op havengerelateerde zones nu persé ook appartementen moeten komen.

Bezwaarschrift tegen ontwikkeling Oosteroever – 9 december 2008

Dement Oostende heeft bezwaar ingediend betreffende de afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende, ontwikkelingsgebied Oosteroever, bij de Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening VLACORO. Na bestudering van de diverse documenten en plannen kwamen wij tot tot het besluit dat de toekomstige bestemmingen nefast kunnen zijn voor het bestaand erfgoed. Het ontwerp geeft onbeperkte mogelijkheid tot bouwen tot vlak tegen de beschermde monumenten en waardevolle landschappen, en geeft geen duidelijkheid over de te verwachten kwaliteit van de projecten. Dement vindt dat men moet vermijden dat dit waardevol gebied ondoordachtzaam ontwikkeld wordt door projectontwikkelaars die handelen uit louter winstbejag en kortetermijnvisies.

Er moet rekening gehouden worden met het bestaand beschermd en niet-beschermd onroerend erfgoed en de geschiedkundige waarde van dit ontwikkelingsgebied. Verder strookt het creëren van 1860 woongelegenheden niet het uniek karakter van dit stadsdeel. De druk en de mobiliteit die hierbij ontstaat hypothekeert de toekomstige recreatieve en toeristische activiteiten in deze zone, alsmede de ontwikkeling van de haven. Er moet rekening gehouden worden met het bouwen in de directe nabijheid van de Vuurtoren Lange Nelle, de nabijheid van het Fort Napoleon, alsook met de omgeving van het Fort, beschermd als landschap, en de beschermde batterijen uit de tweede wereldoorlog. Hier dient een duidelijke beperking opgelegd te worden voor wat betreft de bouwhoogte en -stijl.

Graag hadden we ook verkregen dat er rekening gehouden wordt met de heersende bouwstijl “nieuwe zakelijkheid” die toegepast werd tijdens de verwezenlijking van het dok en de industriële panden (1922-1934), en het nog bestaand erfgoed. Deze bouwstijl draagt bij tot het unieke karakter van de Oosteroever. Waardevolle panden zouden zoveel mogelijk geïntegreerd moeten worden in de nieuwbouwprojecten.

vzw Oostendse Oosteroever – 9 december 2008

De vzw Oostendse Oosteroever werd opgericht met als doel “een kritische denktank” te zijn voor wat reilt en zeilt in de Oostendse haven, in het bijzonder wat betreft de site Oosteroever. Momenteel loopt er een actie rond het verzamelen van handtekens voor het referendum tegen het dempen van het Visserijdok. Verder is er ook protest tegen het ongewenst onteigenen van 32 eigendommen aan de Hendrik Baelskaai. Een onteigening kan pas omwille van het openbaar nut. In dit geval gebeurt de onteigening omwille van het creeëren van een immobiliën project. Volgens de vzw kunnen eigendommen niet te grabbel worden gegooid aan projectontwikkelaars die handelen uit loutere winstbejag. Info: Acties Oosteroever www.oosteroever.blogspot.com en email: oosteroever@gmail.com