Karel Janssenslaan 12A

Bouwpromotor Desimpel Construct trekt sloopaanvraag in en bespaart stad Oostende smadelijk gezichtsverlies

9 maart 2016

Het was even stil geworden in het dossier van het Hotel du Louvre. In augustus 2015 was gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) in de bres gesprongen voor de stad Oostende door, tegen het advies van zijn eigen ambtenaar in, de vergunning die de stad Oostende had afgeleverd aan Desimpel Construct voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een disproportioneel groot appartementsgebouw, te bevestigen. De buren hadden hierop de beslissing van de gedeputeerde door de Raad voor Vergunningsbetwistingen laten vernietigen. Het was dan ook uitkijken naar de nieuwe beslissing van gedeputeerde Carl Vereecke die, na het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en alweer een vernietigend advies van zijn eigen ambtenaar, niets anders kon dan de stad Oostende terug te fluiten en het beroep van de buren tegen de sloopvergunning van het Hotel du Louvre gegrond te verklaren.

Gelukkig heeft bouwpromotor Desimpel Construct de stad Oostende dit smadelijk gezichtsverlies bespaard door afgelopen vrijdag zelf de handdoek in de ring te gooien en haar ondertussen vierde aanvraag al voor de sloop van het Hotel du Louvre in te trekken. Het zou anders een beschamende afgang voor ons stadsbestuur geweest zijn.

We zeiden het al op het Focus-journaal in april 2015; ons Schepencollege bestaat uit een professor in de rechten, een architect en een advocaat. Het was dan ook totaal onbegrijpelijk hoe zij met hun vergunning voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een megalomaan appartementsgebouw zo een onverantwoorde beslissing hadden kunnen nemen.

Vooral voor burgemeester Vande Lanotte (SP.a), die vóór de verkiezingen nog plechtig beloofde dat er met hem in het bestuur géén sloopvergunning voor het Hotel du Louvre zou uitgereikt worden, maar, éénmaal verkozen, zijn verkiezingsbelofte al snel weer inslikte. Maar ook voor Schepen Kurt Claeys (Open VLD), die op hetzelfde Focus-journaal van april 2015 nog volhield dat hij een sloopvergunning had uitgereikt omdat “dit een goed dossier was gedragen door een wettelijke vorm”, zou de afgang compleet geweest zijn.

Al méér dan 10 jaar wordt dit dossier totaal mismeesterd door ons stadsbestuur dat, koste wat het kost, bouwpromotor Desimpel Construct haar appartementsgebouw wil gunnen nadat de stad het Hotel du Louvre voor véél geld aan deze bouwpromotor verkocht had met de belofte dat er een appartementsgebouw, véél groter dan het bestaande Hotel du Louvre, mocht opgericht worden. Doordat de bouwpromotor het Hotel du Louvre ongehinderd nu al een decennium lang met goedkeuring van de stad het Hotel du Louvre mag laten verkrotten, is er in de Karel Janssenslaan ondertussen een heuse stadskanker ontstaan waar alleen nog duiven, meeuwen en ander ongedierte zich thuis voelen. Ondertussen is er een luifel geplaatst die toeristen en omwonenden moet beschermen tegen het afbrokkelend puin.

Bouwpromotor Desimpel Construct trekt sloopaanvraag Hotel du Louvre in en bespaart stad Oostende smadelijk gezichtsverlies Bouwpromotor Desimpel Construct trekt sloopaanvraag Hotel du Louvre in en bespaart stad Oostende smadelijk gezichtsverlies

De Oostendse belastingsbetaler draait ondertussen op voor zoveel koppigheid van ons stadsbestuur. Steeds weer geeft de stad Oostende geld uit aan dure advocaten om het onmogelijke te verdedigen : de sloop van het beeldbepalende Hotel du Louvre om plaats te maken voor een appartementsgebouw van 18m hoog en 17m diep dat de leefkwaliteit in de aanpalende, mooi gerenoveerde erfgoedpanden ernstig aantast.

Wanneer zal dit stadsbestuur eindelijk haar fout onder ogen willen zien en de bouwpromotor diets maken dat enkel een nieuwbouwproject met respect, niet alleen voor het inmiddels totaal verloederde Hotel du Louvre maar ook voor de aanpalende erfgoedpanden stedenbouwkundig haalbaar is?

Stad Oostende blijkt slechte verliezer!

27 september 2015

Een anonieme bron : durft stad Oostende het debat dan niet meer openlijk aan te gaan?

Hotel du Louvre : Stad Oostende blijkt slechte verliezer!Eergisteren verscheen in Het Nieuwsblad onder de titel “Erfgoeddossier is geldkwestie geworden” een verzuurde reactie van een anonieme Schepen op de nieuwe nederlaag van de stad in het dossier Hotel du Louvre. Durft de anonieme Schepen het debat dan niet publiekelijk aan te gaan en zich openlijk t.o.v. de Oostendenaars te identificeren zodat iedere kiezer kan bepalen wat te denken van deze verkozene?

Laaghartig natrappen door anonieme Schepen

Het artikel staat bol van verwijten zoals “zuiver winstbejag”, “(…) dat het enkel nog om geld draait”, “de geloofwaardigheid wankelt”, “belangenvermenging” aan een ganse reeks personen, waarvan sommigen met naam en toenaam vernoemd worden, terwijl de bewuste schepen zelf anoniem blijft. Een waar staaltje van kleingeestige dorpspolitiek dat perfect aantoont hoe moeilijk de anonieme Schepen het wel heeft om een rechterlijke uitspraak te aanvaarden, nochtans één van de basisstenen van een democratie die naam waardig.

Wie bezondigt zich aan belangenvermenging : stad Oostende en haar advocatenkantoor LDR!

De anonieme Schepen maakt gewag van belangenvermenging omdat de raadsman van de buren van het Hotel de Louvre gehuwd is met de woordvoerder van Dement. Welke belangen worden hier dan wel vermengd? Dement ziet ze niet. Zij is nooit tussen gekomen in de vertrouwensrelatie tussen de raadsman en diens cliënten. Het is daarentegen juist de stad Oostende die al sinds 2004 haar belangen vermengt, m.n. die van verkoper van het Hotel du Louvre en die van vergunningverlenende overheid. Een overheid kan géén onroerend goed verkopen met de belofte dat het mag afgebroken worden en vervangen worden door een appartementsgebouw, véél hoger dan het bestaande, zoals toenmalig Schepen Bart Bronders in mei 2007 op de regionale TV Focus beweerde. Dat is pas belangenvermenging, nl. rechter en partij zijn in dezelfde zaak. Bovendien blijft het Gentse advocatenkantoor LDR in alle recente ophefmakende erfgoeddossiers (Baelskaai 10, de oude Vismijn, Hotel du Louvre) de belangen van de stad Oostende of de bouwpromotor verdedigen en dus als raadsman voor een betrokken partij optreden, terwijl één van haar vennoten in de Commissie A.be zetelt en dus mee adviezen in deze erfgoeddossiers aflevert… Dat de stad Oostende dus eerst voor eigen deur veegt alvorens iemand anders van belangenvermenging te beschuldigen!

Stopt erfgoedbeleid dan aan de voorgevel?

Het dossier Hotel du Louvre kent twee knelpunten : (i) de sloop van de gevel en (ii) de bouwdiepte en -hoogte. De gevel dient gereconstrueerd worden naar gelijkenis van de oorspronkelijke gevel. Om de impasse te deblokkeren heeft Dement al meermaals te kennen gegeven zich node neer te leggen bij deze reconstructie op voorwaarde dat de bouwdiepte en -hoogte van het nieuwbouwproject de leefkwaliteit van de aanpalende erfgoedpanden niet onredelijk aantast zodat deze op termijn ook niet dreigen overgeleverd te worden aan de bouwpromotoren. Zoals SP.a Oostende in haar persbericht van 3 februari 2015 en Schepen Kurt Claeys op het Focus journaal van 16 april 2015 zelf aangeven is dit een discussie tussen de buren en bouwpromotor die de partijen onderling moeten oplossen. De stad kan daar geen stelling innemen“, zo luidt het letterlijk in het persbericht van de SP.a, precies wat de anonieme schepen nu juist wél doet… Dement neemt hierin juist géén stelling maar blijft wél de buren moreel steunen in hun strijd voor een redelijk compromis met de bouwpromotor over de bouwdiepte en -hoogte. De buren hebben inderdaad via hun raadsman een minnelijk regelingsvoorstel geformuleerd naar de bouwpromotor toe. De bouwpromotor heeft dit voorstel echter nooit beantwoord zodat de buren hun beroep wel tot voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen moesten doorzetten. De buren waren bereid tot een compromis, de bouwpromotor daarentegen niet. Het balanstotaal van de bouwpromotor bedroeg in 2014 bijna 5,4 miljoen €. Daartegen zijn de bedragen van het minnelijk regelingsvoorstel van de buren die de anonieme Schepen in het artikel in Het Nieuwsblad vermeldt absoluut ‘peanuts‘. Het is opmerkelijk, ja zelfs bijna ziekelijk hoe deze anonieme Schepen de zaak van de bouwpromotor hardnekkig blijft bepleiten.

Raad voor Vergunningsbetwistingen fluit stad Oostende en Deputatie terug!
Buren bekomen opnieuw de schorsing van de sloopvergunning voor het Hotel du Louvre.

11 september 2015

Wat voorafging

Na drie mislukte aanvragen, had de stad Oostende op 5 februari 2015 aan bouwpromotor Desimpel Construct de sinds lang beloofde vergunning voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een appartementsgebouw afgeleverd. De buren van het Hotel du Louvre hebben hierop beroep aangetekend bij de Deputatie. De Provinciaal Stedenbouwkundige Ambtenaar die een onafhankelijk verslag over dit beroep dient af te leveren aan de Deputatie, gaf de buren over de volledige lijn gelijk.

Op de hoorzitting op 14 juli voor gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) was het duidelijk dat ook de vierde aanvraag van bouwpromotor Desimpel Construct vol lacunes zat. Nadat de bouwpromotor op 5 augustus nog snel aangepaste plannen had ingediend, leverde de Deputatie nauwelijks een dag later al een vergunning voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een alweer een appartementsgebouw af aan de bouwpromotor. De pers werd nog dezelfde dag op de hoogte gebracht door gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD); de buren zelf werden pas op 18 augustus door de Deputatie in kennis gesteld van haar beslissing…

Opnieuw een kortgedingprocedure, thans voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

De buren hadden al in mei 2007 een eerste sloopvergunning door hun raadsman Meester Veerle Vermeire in een kortgedingprocedure voor de Raad van State laten schorsen.

Op 26 augustus heeft Meester Veerle Vermeire namens de buren opnieuw een kortgedingprocedure opgestart, thans bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (die in Vlaanderen deze bevoegdheid van de Raad van State heeft overgenomen).

Na de pleidooien van 2,5u. op 1 september heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen amper 10 dagen later al de sloop- en bouwvergunning opnieuw laten schorsen.

Net zoals de Raad van State in mei 2007 oordeelt nu ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat het doorbreken van het homogene erfgoedensemble in de Karel Janssenslaan door de sloop van het Hotel du Louvre ernstige visuele hinder veroorzaakt. De Raad oordeelt ook dat het appartementsgebouw met zijn bouwdiepte een ernstige impact op het invallend zonlicht heeft, waarvan de vermindering in redelijkheid niet normaal te tolereren is. Op verschillende plaatsen in het arrest geeft de Raad duidelijk aan dat een appartementsgebouw met deze bouwdiepte (18m) en -hoogte (17m) op deze locatie niet te rijmen valt met de goede ruimtelijke ordening omdat het de percelen van de buren onredelijk beschaduwt en dus fundamenteel raakt aan hun woonkwaliteit.

Volgende episode in de saga van het Hotel du Louvre?

Het is nu afwachten of de Deputatie en de bouwpromotor zich neerleggen bij dit arrest, dan wel alsnog zullen pogen de nietigverklaring van de sloop- en bouwvergunning in de procedure ten gronde af te wenden. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zich nochtans duidelijk uitgesproken : een bouwproject met deze afmetingen te midden dit homogeen erfgoedensemble vindt in zijn ogen geen genade. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Laat ons hopen dat onze politici in het Schepencollege en de Deputatie zich nu geen derde keer aan het Hotel du Louvre stoten…

Nieuwe episode in saga Hotel du Louvre:
Hoe de lobbymachine van de Oostendse Sp.a en Open VLD bij hun députés zijn vruchten heeft afgeleverd.

7 augustus 2015

Op 6 augustus 2015 zond député Carl Vereecke (Open VLD) een persbericht uit. Nog vooraleer de betrokkenen zelf te berichten vertrouwde hij de pers toe dat de Deputatie beslist had om aan bouwpromotor Desimpel Construct een vergunning af te leveren voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van alweer een appartementsgebouw in onze stad.

Bevindingen van de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar

De kaarten lagen nochtans goed. De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar, een onafhankelijke, in stedenbouw onderlegde persoon, die over het beroep van de buren tegen de sloopvergunning van de stad Oostende advies moet afleveren, was zich uitzonderlijk ter plaatse van de situatie komen vergewissen.

Zijn bevindingen waren vernietigend:
“Het is niet aangewezen de vergunning te verlenen omdat de door het schepencollege noodzakelijk geachte voorwaarden juridisch niet mogelijk zijn, en de aanvraag strijdig is met de gewestelijke verordeningen inzake toegankelijkheid en regenwaterafvoer, en strijdig met art. 13 van de gemeentelijke bouwverordening. De aanvraag is ook ruimtelijk niet aanvaardbaar.”

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting op 14 juli jl. voor député Carl Vereecke (Open VLD) voelden de bouwpromotor en diens architect en het diensthoofd Stedenbouw van de stad Oostende de bui al hangen. Op zijn kousenvoeten gaf de architect van de bouwpromotor de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar gelijk dat zijn plannen onvolledig, onjuist en op sommige punten zelfs misleidend waren. Het diensthoofd Stedenbouw van de stad Oostende bestond het zich te distantiëren van de vergunning die zijn werkgever nochtans onder zijn verantwoordelijkheid had uitgereikt. Hij verklaarde in een publieke zitting (!) dat het een unicum was dat een sloopvergunning onder dergelijke voorwaarden was uitgereikt. Met de staart tussen hun benen dropen de bouwpromotor, diens architect en het diensthoofd Stedenbouw van de stad Oostende af.

Aanpassing plannen

Maar niet gejammerd; van zodra het diensthoofd Stedenbouw in de Vindictivelaan 1 het relaas van de hoorzitting uitbracht, schoten schepen J. Vandelanotte (Sp.a) en staatssecretaris B. Tommelein (Open VLD), nog steeds titelvoerend Eerste Schepen in actie. De bouwpromotor werd bewerkt om zijn plannen aan te passen teneinde de talrijke lacunes te verhelpen. Uit goede bron weten wij dat op 5 augustus, de dag vóór de Député Carl Vereecke zijn beslissing wereldkondig zou maken, aangepaste bouwplannen bij de Deputatie werden ingediend. Députés Carl Vereecke (Open VLD) en Franky De Block (Sp.a) uit Oostende, werden opgetrommeld om het Oostendse Schepencollege van een publieke blamage te besparen.

En met succès! Nadat de Deputatie reeds de sloop van de Oostendse vismijn, tegen het advies van haar eigen ambtenaar in, bevestigd had, bevestigde zij nu ook de sloop van het Hotel du Louvre, wederom tegen het advies van haar eigen ambtenaar in.

Moraal van het verhaal

Het erfgoedbeleid in de stad Oostende blijft een gevoelig punt. Panden met hoge locuswaarde verdwijnen nog steeds onder de sloophamer, ondanks de loos gebleken verkiezingsbelofte van toekomstig burgemeester J. Vande Lanotte. De belangen van kleine Oostendse ondernemers die al jaren een succesvolle handelszaak uitbaten in mooi gerenoveerde erfgoedpanden, moeten wijken voor de belangen van een bouwpromotor die een prachtig en beeldbepalend erfgoedpand al 10 jaar onbekommerd mag laten verkrotten om uiteindelijk er appartementjes met een netto-oppervlakte van amper 70 tot 80m² te kunnen oprichten.

Dement Oostende zal nu eerst de vergunning afwachten om deze dan te bestuderen en ons te beraden over eventuele verdere juridische stappen. Er is een lange weg afgelegd vergeleken met de oorspronkelijke plannen, de gevel moet naar het origineel opgebouwd worden, het storende dakappartement werd afgevoerd. Blijft natuurlijk nog steeds de bouwdiepte die de leefbaarheid van de twee aanpalende erfgoedpanden in het gedrang brengen en zodoende de druk tot sloop op termijn verhoogt. Ook dit zou erfgoedbeleid zou moeten zijn, niet enkel de impact van het betrokken pand zelf maar ook van de omliggende erfgoedpanden inschatten.

Buren en Dement klaar om nieuwe sloopvergunning Hotel du Louvre aan te vechten

16 april 2015

Nieuwe vergunning voor sloop aangeplakt

Afgelopen week werd de nieuwe vergunning voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een appartementsgebouw aangeplakt. Iedere belanghebbende beschikt nu over 30 dagen om hiertegen beroep in te stellen bij de Deputatie.

Het Schepencollege is doofstom gebleven voor de bezwaren van de omwonenden en Dement, in het bijzonder over het behoud van de gevel en de bouwdiepte en — hoogte van de nieuwbouw.

De bouwdiepte

Het appartementsgebouw dat achter de nieuwe gevel wordt opgetrokken, zal met een bouwdiepte van 18m en hoogte van 17,72m. de aanpalende erfgoedpanden volledig verdrukken. Deze panden zullen door de afmetingen van de nieuwbouw gedurende een halve dag in de schaduw liggen. Het appartementsgebouw wordt achteraan ook te dicht bij de perceelsgrens gebouwd zodat inkijk bij de buren onvermijdelijk is. Door deze mastodont komt de leefbaarheid van de aanpalende erfgoedpanden die door ondernemende Oostendenaars wél prachtig gerenoveerd werden, ernstig in het gedrang. De druk op afbraak van deze erfgoedpanden wordt hierdoor hoger.

Met deze nieuwe sloopvergunning heeft Schepen Vande Lanotte zijn verkiezingsbelofte van september 2012 dat de SP.a het Hotel du Louvre niet zou laten slopen, ingeslikt : http://youtu.be/4Cuzo1B9G9s. Nochtans erkent de SP.a Oostende op haar website dat er een impact is voor het gebouw aan de rechterzijde van het Hotel du Louvre (winkel Charlotte op benedenverdieping). Zij meent dat de bouwdiepte dient overeengekomen te worden tussen de buren en dat de stad daarin geen stelling kan nemen. Ten onrechte, want het is het Schepencollege dat dient na te gaan of de bouwdiepte in overeenstemming is met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening, wat hier geenszins het geval is, zoals zelfs de SP.a, de grootste politieke partij van de stad, op haar website toegeeft.

Bouwdiepte van nieuwbouw gevisualiseerd

De bouwdiepte van de nieuwbouw werd nagebootst met panelen van 2 m hoog. De buren en Dement hebben een gerechtsdeurwaarder verzocht om de plaatselijke toestand vast te stellen en de bouwdiepte van de nieuwbouw, zoals gevisualiseerd door deze panelen, aan de hand van foto’s vast te leggen.

Met dit fotomateriaal zullen de buren en Dement aantonen dat de bouwdiepte niet strookt met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. Zij zullen ondermeer op deze grond de nieuwe sloopvergunning tot voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen aanvechten. Zij slaagden er in mei 2007 reeds in om een eerste sloopvergunning te laten vernietigen en hebben er goede hoop op dat het gezond verstand in Brussel nu opnieuw zal zegevieren.

De symboolstrijd voor het Hotel du Louvre duurt voort totdat er een renovatieproject wordt ingediend met respect, niet alleen voor het bestaande erfgoedpand maar ook voor de omliggende erfgoedpanden.

De saga van het Hotel du Louvre

9 februari 2015

Inleiding : hoe de stad Oostende haar erfgoed verpatste aan een bouwpromotor

Eind jaren ‘90 kocht de stad Oostende met subsidies uit het Sociaal Impulsfonds het Hotel du Louvre aan om er een buurthuis in onder te brengen. De stad Oostende liet echter haar plannen varen en bood het Hotel de Louvre te koop aan tegen een minimumprijs van 500.000 € met — volgens toenmalig Schepen Bart Bronders (SP.a) — ‘de belofte dat daar een nieuwbouw kan gezet worden, veel hoger dan de bestaande’.

Het Hotel du Louvre werd met 200.000 € winst verkocht aan bouwpromotor Construct Desimpel, wiens eerste bouwaanvraag voor alweer een appartementsblok in onze stad hierop prompt door de stad Oostende werd goedgekeurd. Op verzoek van de buurtbewoners en Dement liet de Raad van State de sloop van het Hotel du Louvre in mei 2007 onmiddellijk stil leggen.

Sindsdien heeft de bouwpromotor het Hotel du Louvre met de instemming van de stad Oostende laten verkrotten. Nooit heeft de stad leegstandstaks geheven, een gunstregime voor de bouwpromotor dat de gewone Oostendenaar niet te beurt valt.

Begin 2014 diende de bouwpromotor opnieuw een sloopaanvraag in die, na bezwaar van de buren en Dement, snel weer werd ingetrokken.

Eind 2014 diende de bouwpromotor een nieuwe sloopaanvraag en bouwaanvraag voor een appartementencomplex van 18m diep en 17m hoog in. De stad Oostende blijkt nu toch een sloopaanvraag voor het Hotel du Louvre en een bouwvergunning voor dit appartementcomplex te willen afleveren. De gevel zou een exacte kopie zijn maar is dit in werkelijkheid niet; de poorten werden groter gemaakt en de bovenste verdieping wordt opgetrokken. Met de sloop van het Hotel du Louvre verdwijnt alweer een beeldbepalende gevel uit het straatbeeld en komt de leefbaarheid van de aanpalende erfgoedpanden ernstig in het gedrang.

Schepen Claeys kan niet tellen

Nieuwbakken Schepen Kurt Claeys (Open VLD) zond deze week een persbericht uit. De stad Oostende heeft opnieuw een sloopvergunning voor het Hotel du Louvre afgeleverd en meent hierbij een stap dichter bij een oplossing te zijn gekomen in een dossier dat al 10 jaar aansleept. Schepen Claeys beweert dat het protest afneemt. Hij wijst erop dat er in 2005 ruim 615 bezwaren werden ingediend (quasi allemaal standaard bezwaarschriften die Dement toen actief is gaan ophalen – nvdr). In 2013 waren er dat nog 33 bezwaren (Dement heeft toen zijn energie in een filmpje over de loze verkiezingsbelofte van Schepen Vande Lanotte gestoken – nvdr). Vandaag zou het protest afgezwakt zijn tot 10 bezwaren. Nochtans werden volgens onze informatie een 80-tal bezwaarschriften ingediend, waaronder een groot aantal standaardbezwaarschriften. Heeft de Schepen deze standaardbezwaarschriften deze keer niet meegeteld, maar wel die van 2005? Een rare hersenkronkel die bewijst hoezeer de stad Oostende zich opnieuw in dit netelig dossier dreigt te vergalopperen.

Schepen Claeys slaat de bal nog 2 keer mis in zijn persbericht. Zo beweert hij dat de nieuwe plannen, wat het volume betreft, voldoen aan de afspraken die werden vastgelegd bij de verkoop van het pand door de stad Oostende in 2004. Onze nieuwe Schepen moet duidelijk zijn dossier nog instuderen want ziet over het hoofd dat de stad in de akte heeft laten bepalen dat de bouwdiepte van een nieuwbouw dient rekening te houden met de bestaande bebouwing, hetgeen niet het geval is met een bouwdiepte van 18m, terwijl de omliggende panden slechts 12m diep zijn. Tenslotte beweert Schepen Claeys ook nog dat de harmonie met de omliggende gebouwen blijft behouden. Dit geldt misschien voor de voorgevel, doch zeker niet voor de achtergevel waar door de bouwdiepte van 18m de aanpalende panden op de zonnigste dagen van het jaar een halve dag in de schaduw zullen liggen. Het persbericht van Schepen Kurt Claeys was dus een mooi staaltje van desinformatie.

Schepen Vande Lanotte slikt verkiezingsbelofte in

Zij die nog niet dement zijn, herinneren zich misschien nog hoe Johan Vande Lanotte (SP.a) bijna 20 jaar geleden in Oostende is neergestreken met de belofte dat, indien hij tot minister zou verkozen worden, de RMT zou blijven voortbestaan, om vervolgens, éénmaal hij minister was, als één van zijn eerste beleidsdaden de RMT te sluiten. Een oude vos verleert zijn streken niet. Ook in de aanloop naar deze legislatuur beloofde Schepen Vande Lanotte dat, met de SP.a in het bestuur, er géén sloopvergunning voor het Hotel du Louvre zou afgeleverd worden. Bekijk de duidelijke verkiezingsbelofte van Schepen Vande Lanotte op onze videomontage via de link http://youtu.be/4Cuzo1B9G9s.

Groen protesteert

De partij Groen die het dossier van het Hotel du Louvre al jaren op de voet volgt, reageerde onmiddellijk op het persbericht van Schepen Claeys: Groen betreurt weinig kritische houding van schepen Claeys in symbooldossier | Oostende. Zij stellen terecht de vraag waarom de Stad de bouwpromotor niet aanspoort om gezinswoningen in het Hotel du Louvre in te richten eerder dan de typische 2-kamerappartementjes waarvan er ondertussen al duizenden gebouwd werden in onze stad.

N-VA zwijgt

Opmerkelijk is het stilzwijgen van de N-VA, de grootste oppositiepartij, in dit symbooldossier dat al 10 jaar zij die oprecht begaan zijn met de kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van het bouwkundig patrimonium in Oostende, bezig houdt. Waar is de tijd dat de N-VA samen met Dement en de andere oppositiepartijen luid op straat kwamen protesteren tegen de verkrotting van het Hotel du Louvre en het uitblijven van een voor alle betrokken partijen bevredigende oplossing?


Reactie op goedkeuring sloop- en bouwvergunning Hotel du Louvre

3 februari 2015

Bezwaar

Dat er slechts 10 bezwaren werden ingediend, is volgens onze informatie foutief. Er werden er in totaal een 80-tal ingediend. Echter, standaard bezwaarformulieren worden door de schepen op één hoop gegooid en tellen slechts als één bezwaar: typische Oostendse rekenkunde.
Klaarblijkelijk waren de bezwaren alweer (ofschoon quasi identiek aan de bezwaren die in het voorjaar 2014 werd ingediend) gegrond vermits alvast het dakappartement dat het homogene straatbeeld ernstig zou verstoren, werd afgevoerd. Allicht blijft nu nog de bouwdiepte het grootste struikelblok. Door deze diepte komen de 2 aanpalende erfgoedpanden in het gedrang vermits zij op de meeste zonnige dagen van het jaar een halve dag lang in de schaduw zullen komen te liggen. Indien de buren dit niet aanvaarden, zullen wij hen blijven steunen in hun verzet tegen deze bouwdiepte vermits het evenwicht tussen aanpalende erfgoedpanden dient behouden te blijven teneinde de leefbaarheid van deze panden op de lange termijn te vrijwaren.

Reconstructie

Voor wat de reconstructie van de gevel betreft hebben we eerder reeds onze visie weergegeven. Met spijt in het hart gaat alweer een beeldbepalende gevel die de bouwpromotor 10 jaar lang ongemoeid kon laten verkrotten, teloor. Dat de gevel naar een exacte kopie wordt heropgebouwd kan deze pijn slechts deels verlichten.

We zijn echter realo’s en menen met het verzet van de afgelopen 10 jaar ons punt méér dan bewezen te hebben: afbraak van waardevol erfgoed door bouwpromotoren om plaats te maken voor alweer het zoveelste appartementsblokje in onze stad wordt door een brede laag van de bevolking niet langer aanvaard, zeker niet met de huidige leegstand en malaise in de appartementsbouw. Ons stadsbestuur dient zorgzaam met sloopvergunningen voor dit soort panden om te gaan of zal op blijvend verzet blijven stuiten (cfr. ook ons verzet, samen met de vzw Oostendse Oosteroever, tegen de sloop van de vismijn).

Hotel du Louvre wordt volledig afgebroken, maar de bestaande gevel zou terug opgebouwd worden conform aan het origineel.

21 januari 2014

Er is verdere vooruitgang in het erfgoeddossier van het Hotel Du Louvre. Dat meldt Eerste Schepen Bart Tommelein (Open Vld), bevoegd voor het erfgoed- en stedenbouwkundig beleid van de stad. ‘We hebben ondertussen een officiële stedenbouwkundige aanvraag ontvangen en starten een openbaar onderzoek op 23 januari. De aanvraag is een compromisvoorstel waarbinnen een nieuwe meergezinswoning met 9 wooneenheden wordt gebouwd. De bestaande voorgevel zal worden herbouwd conform aan de originele gevel’, aldus bevoegd schepen Tommelein (Open Vld).

Compromisvoorstel

Het symbooldossier Hotel Du Louvre, gelegen in de Karel Janssenslaan, geraakte afgelopen weken in een stroomversnelling. Na grondig overleg met de projectontwikkelaar en het stadsbestuur werd een compromisvoorstel bereikt. Bij dat compromis werd onder andere rekening gehouden met de bouwfysische toestand van het pand. Het was bovendien belangrijk dat het gebouw zal voldoen aan de nieuwe reglementeringen inzake energieprestaties en toegankelijkheid.

Gevelreconstructie

De aanvrager diende daarom een dossier in om het bestaande, verouderd hotel af te breken en de bestaande voorgevel te herbouwen conform aan de originele gevel. Alle aspecten van de oorspronkelijke gevel zullen daarbij voor de start van de werken worden opgemeten en rubberen mallen zullen worden gemaakt van elk detail, zodat op de nieuwe gevel de exacte kopieën kunnen worden geplaatst. Ook het schrijnwerk zal exact worden opgemeten en nagemaakt.

Tommelein (Open Vld): ‘Het principe van reconstructie wordt veelal door monumentenzorg aanbevolen en heeft als belangrijk voordeel dat we de duurzaamheid van het pand kunnen garanderen. Willen we aan de strenge eisen op het vlak van onder meer isolatie voldoen, dan moeten we met die energetische redenen rekening houden. Een gedetailleerde reconstructie van de voorgevel en een kwaliteitsvolle invulling van het pand, lijkt ons daarom een uitstekend compromisvoorstel. Als bevoegd schepen ben ik tevreden dat we een nieuwe fase in het dossier hebben bereikt.’

Op 23 januari zal een openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag worden gestart.

Dement Oostende haalt het Hotel du Louvre van onder het stof

Alarmklok 59 – september 2011

Op zaterdag 11 juni haalde Dement Oostende het Hotel du Louvre in de Karel Janssenslaan letterlijk en figuurlijk van onder het stof.

Samen met de politieke partijen die haar eis voor een gezond erfgoedbeleid in de stad aan zee onderschrijven (parlementslid Manu Beuselinck en voorzitter Björn Anseeuw (N-VA), parlementslid Wouter Devriendt en voorzitter Johan Van Besien (Groen!), voorzitter Johan Seynhave (LDD)) gaf Dement het Hotel du Louvre een flinke poetsbeurt. Met deze actie wilde Dement het dossier van onder het stof op de bureau van Schepen Bart Bronders (SP.a) halen.

De Focus-reportage van onze actie evenals een filmmontage van eigen hand is hier te zien.

Nadat de Raad van State de sloopvergunning van de stad Oostende in mei 2007 had geschorst, verkondigde Schepen Bart Bronders (SP.a) op het Focus-journaal van 11 mei 2007 plechtstatig dat hij de vergunningsprocedure nog eens zou overdoen en de sloopvergunning alsnog zou uitreiken (zie onze Alarmklok nr. 25 van 22 mei 2007). Hij vond het immers niet kunnen dat de stad Oostende het pand eerst met veel winst verkocht had met de belofte dat er een nieuwbouw kon gezet worden en vervolgens de sloop van het Hotel du Louvre zou weigeren omwille van de erfgoedwaarde ervan.

Dat de buurtbewoners de sloopvergunning wel eens zouden durven aanvechten voor de Raad van State, had onze Schepen die beroepshalve ook als advocaat gespecialiseerd in ruimtelijk ordeningsrecht actief is, klaarblijkelijk over het hoofd gezien toen hij de koper van het Hotel du Louvre beloofd had dat er een nieuwbouw, “veel hoger dan de bestaande”, kon gezet worden. Sinds zijn verklaringen op het Focus-journaal van 11 mei 2007 draalt de Schepen echter al vier jaar (!) om een beslissing te nemen over de nieuwe sloopaanvraag die bouwpromotor Desimpel Construct in juni 2007 heeft ingediend en waar meer dan 630 Oostendenaars een bezwaar tegen hebben ingediend.

Uit de reactie op onze poetsbeurt die onze Schepen naderhand in de pers liet optekenen, viel andermaal af te leiden dat hij moeilijk kan omgaan met kritiek op zijn beleid. Onze Schepen voelde zich persoonlijk aangesproken want hij beschouwde onze ludieke persactie als een ware afrekening ten opzichte van zijn persoon (De Zeewacht van 17 juni 2011). In Het Laatste Nieuws van 15 juni 2011 klonk het zelfs dat Dement hem verantwoordelijk zou stellen voor “elk pand in Oostende” (sic) dat staat te verkommeren. Enige dichterlijke overdrijving is onze Schepen duidelijk niet vreemd…

Uit zijn reactie bleek evenzeer dat Dement met haar actie terecht de vinger op deze etterende wonde heeft gelegd. De Schepen verklaarde immers dat het Hotel du Louvre een hoge locuswaarde heeft toegewezen gekregen en dat het dus niet meer gesloopt kan worden “want de stad zal geen sloopvergunning toekennen” en gaf dus impliciet toe dat de nieuwe sloopaanvraag nu reeds meer dan vier jaren op zijn bureau stof ligt te vergaren.

Even opmerkelijk was het standpunt van onze Schepen. Het lot van het pand is thans een kwestie waarover alleen de huidige eigenaar het voor het zeggen heeft. De Schepen vult zijn bevoegdheid van Monumentenzorg (jawel, deze Schepen is inderdaad ook bevoegd voor monumentenzorg) wel héél eng in. Hij zal geen sloopvergunning meer verlenen omwille van de locuswaarde van het Hotel du Louvre en daarmee is, wat hem betreft, de kous af. Een proactief erfgoedbeleid waarbij eigenaars van panden met hoge locuswaarde gestimuleerd worden om deze panden in hun glorie te herstellen is duidelijk niet aan deze Schepen van Monumentenzorg besteed. Een beleid dat andere centrumsteden zoals Brugge en Mechelen met hun monumentenprijzen wel pogen te voeren. Speculanten via aanzienlijke leegstandsheffingen sanctioneren voor het doelbewust laten verkrotten van erfgoedpanden met een hoge locuswaarde, is ook geen prioriteit voor onze Schepen.

Deze Schepen voor Monumentenzorg is er dus wel dégelijk voor verantwoordelijk dat erfgoedpanden met hoge locuswaarde nog steeds kunnen verkommeren in Oostende.

Hotel du Louvre : Raad van State

18 februari 2008

Op vrijdag 15 februari 2008 werd voor de Raad van State gepleit over het verzoek van de buurtbewoners tot vernietiging van de sloopvergunning voor het Hotel du Louvre die voorlopig door de Raad van State enkel nog maar geschorst werd.

Toekomst voor Hotel du Louvre…

9 december 2008

Hotel du Louvre, het met afbraak bedreigde pand in de Karel Janssenslaan te Oostende, zit reeds een hele tijd in een impasse. Voor deze impasse probeert vzw Dement Oostende nog steeds constructieve oplossingen aan te reiken. Voor de derde maal, vlak voor de zomer 2008, heeft Dement Oostende terug een kandidaat-koper gevonden met name een Oostendse industrieel die anoniem wenst te blijven. Deze kandidaat koper wou het pand kopen en ombouwen tot een luxe horecazaak. Het stadsbestuur fungeerde als bemiddelaar met de eigenaar Desimpel Construct. Deze maand kreeg de kandidaat-koper echter te horen dat Hotel du Louvre niet te koop staat.

Maar blijkbaar is het stadsbestuur bezig met het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen voldoening moet geven. De studiedag “Behoud door ontwikkeling (afwegingen tussen bouwkundig erfgoed en stadsvernieuwing)” van 24 oktober 2008, georganiseerd door Oostende Werft, had als bedoeling de resultaten van de erfgoedcommissie A.be (Actieplan Bouwkundig Erfgoed) voor te stellen. Tijdens de toelichting van het onderzoek door architect Paul Vermeulen van het bureau De Smet Vermeulen architecten (Gent) werd er ook gesproken over de bestaande regelgeving die bedreigend voor het erfgoed kan zijn. Het bouwen in de tweede bouwlijn werd door de onderzoekers naar voren gehaald als één der oplossingen. “Bouwen in tweede bouwlijn wordt meestal stedenbouwkundig onverantwoord geacht. Alle bebouwingen wordt voorin, aan de rooilijn gesitueerd zodat het perceel achteraan vrij blijft. Toch vertoont het historisch weefsel plaatsen waar bouwen in de tweede bouwlijn kan zonder hinder voor de buren, wat tot typologische panden heeft geleid. Als die mogelijkheid verdwijnt, neemt druk om aan de rooilijn te bouwen toe, ten koste van het erfgoedpand.” (uit publicatie “Behoud door ontwikkeling” 2008, uitgegeven door Oostend Werft) Als voorbeeld wordt het resultaat van een ontwerpend onderzoek getoond. Een luchtfoto van de Karel Janssenslaan, waarbij een nieuw bouwblok is ingevoegd achteraan het perceel van Hotel du Louvre! Een combinatie van nieuwbouw met behoud van het oorspronkelijk hotel. Een oplossing dus…

630 bezwaarschriften in bijzijn van gerechtsdeurwaarder afgeleverd

8 november 2007

Begin mei 2007 heeft de Raad van State de sloopvergunning voor het Hotel du Louvre in kortgeding geschorst, waarna de projectontwikkelaar onmiddellijk een nieuwe bouwaanvraag heeft ingediend. Tijdens het openbaar onderzoek werden in nauwelijks 20 werkdagen meer dan 630 bezwaarschriften ingezameld, die begin juli in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder aan de bevoegde diensten van de stad Oostende werden overhandigd. Er zouden heden voorzichtige onderhandelingen zijn i.v.m. een nieuwe toekomst voor het pand, maar wegens de gevoeligheid van het dossier is discretie vereist.

 

Nieuwe aanvraag voor sloop Hotel du Louvre

7 juni 2007

Zeer kort nadat de Raad van State de eerste sloopvergunning schorste, kreeg de Stad Oostende onmiddellijk een nieuwe aanvraag. Hierbij dient de volledige procedure terug doorlopen te worden. Iedereen kan een bezwaarschrift indienen, en elke bezwaarschrift dient vermeld te worden in de nieuwe bouwvergunning. Toon de liefde voor je stad, open je hart en kruip in je pen,… Binnenkort sturen we een standaardbezwaarschrift rond. Mogen we vragen deze in te vullen, eventueel te personaliseren en ons te bezorgen. Wij zullen er voor zorgen dat al deze bezwaarschriften op het stadhuis zullen afgegeven worden voor 2 juli. Help mee een uniek stukje Oostends patrimonium te redden!!!

Raad van State fluit Stad Oostende terug!

22 mei 2007

Op verzoek van de buurtbewoners en de erfgoedvereniging Dement Oostende heeft de Raad van State in kortgeding de sloopvergunning voor het Hotel du Louvre in de Karel Janssenslaan geschorst. De Raad neemt het de Stad Oostende kwalijk dat zij bij de aflevering van deze vergunning zowel de bezwaren van de omwonenden als het ongunstig advies van Monumenten en Landschappen naast zich neer heeft gelegd. De Raad erkent de lokale erfgoedwaarde van het Hotel du Louvre en bevestigt dat de sloop een dermate ernstig visueel nadeel voor de buurt dreigde te berokkenen dat het de onmiddellijke schorsing van de sloopvergunning wettigt. In afwachting van het definitieve arrest van de Raad van State over het verzoek tot nietigverklaring van de sloopvergunning, mag bouwpromotor N.V. Desimpel Construct uit Varsenare het Hotel du Louvre niet slopen. Het stadsbestuur van Oostende heeft het Hotel du Louvre eind jaren ’90 zelf aangekocht met subsidies uit het Sociaal Impulsfonds om er een buurthuis in te richten. Zij heeft het pand in 2004 met een 200.000 € winst kunnen verkopen omdat de bouwpromotor het Hotel du Louvre mocht slopen en een nieuw appartementencomplex mocht bouwen.

Ondanks bezwaren van de buurtbewoners, een petititie met 3.000 handtekeningen voor het behoud van het Hotel du Louvre, een ongunstig advies van Monumenten en Landschappen, de talrijke sensibiliseringscampagnes van Dement Oostende, een Monumentenstrijd met 10.365 stemmen voor de Koninklijke Stallingen, sterke verkiezingsbeloften en inmiddels ook een schepen voor Monumentenzorg, blijft de Stad Oostende het geld van de projectontwikkelaars verkiezen boven het behoud van haar historisch erfgoed. Hopelijk zet het arrest van Raad van State de Stad Oostende nu aan tot bezinning, lossen haar bestuurders hun verkiezingsbeloften in en neemt de schepen voor Monumentenzorg eindelijk zijn verantwoordelijkheid op.

Maar het antwoord hoorden we al in de Focus TV uitzending van 11 mei. Reporter Focus : “De vreugde zou wel eens van korte duur kunnen zijn, want het stadsbestuur is duidelijk niet van plan om het voormalige hotel van de sloophamer te redden.” Schepen van Monumenten Bart Bronders : “De gemeenteraad heeft dit pand verkocht onder de voorwaarde, en met bijvoeging van een stedebouwkundig attest waar duidelijk de toelating in stond, of de voorwaarden in stond, dat een nieuw gebouw, veel hoger dan de bestaande, mocht komen. Dus ik voer niet meer dan een beslissing van de gemeenteraad uit. Ik zou het nogal schandalig vinden wanneer dan iets van veel geld, met winst verkoopt onder bepaalde voorwaarden, met de belofte dat daar een nieuwbouw kan gezet worden, om dan nadien na de verkoop te zeggen, dat gaat niet door, de erfgoedwaarde is zo groot. Ik denk dat dat niet kan.” Woordelijk was het misschien niet zo duidelijk, inhoudelijk wel.

Raad van State voor Hotel du Louvre

15 mei 2007

De nakende sloop van het Hotel du Louvre in 2005 was dé rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van Dement Oostende, een spontaan gegroeide groep van bezorgde Oostendenaren die de vernietiging van het lokale erfgoed niet meer konden aanzien. Een door hen georganiseerde petitie voor het behoud van het ‘Hotel du Louvre’ leverde 3.000 handtekeningen op, en werd begin 2006 overhandigd aan de beleidsmensen. Dement startte toen ook met een sensibiliseringscampagne teneinde de bewoners, de bouwpromotoren en de beleidsmensen te wijzen op de belangrijkheid van ons fragiel erfgoed.

Na nogmaals de zeer nakende sloop van het Hotel du Louvre onder de aandacht van de pers te brengen is het nu tijd om een andere weg in te slaan. Het kan niet meer zijn dat bouwpromotoren onverhinderd de ziel van onze stad slopen. In samenwerking met de erfgoedvereniging Dement Oostende vragen de buren aan de Raad van State de schorsing van de vergunning die de stad Oostende op 2 april 2007 heeft afgeleverd voor de sloop van het Hotel du Louvre. De Stad Oostende maakte diverse procedurefouten bij de aflevering van de sloopvergunning. Er werd evenmin gemotiveerd hoe de sloop en de daaropvolgende bouw van een appartementen-complex past in de harmonie van het straatbeeld dat gekenmerkt wordt door een aanééngesloten rij van historisch waardevolle handelshuizen die allen als bouwkundig erfgoed geïnventariseerd werden door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). Gelet op de hoogdringendheid, zal de Raad van State de zaak reeds op 8 mei 2007 in kortgeding behandelen. De juridische acties tegen de stad Oostende en de eigenaar van het Hôtel du Louvre, projectontwikkelaar N.V. Desimpel Construct uit Varsenare, worden gecoördineerd door meester Veerle Vermeire uit Oostende. De wachttermijn na toekenning van de sloopvergunning verloopt op 5 mei 2007, en in principe kan de sloop van het pand vanaf maandag uitgevoerd worden. Een aangetekend schrijven werd verstuurd naar Desimpel Construct ten einde te verduidelijken om niet te starten met de sloop in afwachting van het arrest van de Raad van State.

Herr Seele in actie voor Hotel du Louvre

zaterdag 14 april 2007

Op maandag 2 april 2007 besliste het stadsbestuur van Oostende om het vroegere Hotel du Louvre in de Karel Janssenslaan 12A af te breken. Bouwpromotor en eigenaar van het gebouw Desimpel heeft nu de weg vrij om een imposant appartement neer te poten. Met de afbraak van het Hotel du Louvre verdwijnt nog maar eens een indrukwekkend pareltje erfgoed. Uit protest tegen deze nodeloze afbraak voerden afgelopen zaterdag gelijkgezinden gezamelijk actie : Herr Seele, actiegroep Dement Oostende, Groen! Oostende en de buurtbewoners.

Herr Seele, BV, kunstenaar en Oostendenaar in hart en nieren verklaart: “Ik vind het vreselijk dat Hotel du Louvre tegen de vlakte gaat. Dit kan niet, vind ik! Ik bestudeer vaak de interessant ornamentiek, ik vind het een zeer bijzonder gebouw. Een museumstuk in de stad. Laten we inderdaad opkomen voor de zeer bedreigde interbellum-archictectuur. Meer bedreigd misschien dan belle-epoque want vaak minder exhuberant, maar niet minder waardevol. Archictectuur is beslist ook Kunst en dient als dusdanig behandelt te worden. Studie, conservering, restauratie, liever dan domme afbraak, dat verwachten wij van de mensen die deze stad runnen.” Op zaterdag 14 april 2007 schilderde Herr Seele tussen 9 en 12 uur diverse levendige taferelen op de vensters van het gedoemde hotel. Vele omstaanders en sympathisanten kwamen een kijkje nemen. Ga nog snel gaan kijken vooraleer het gebouw gesloopt wordt, alhoewel, kunnen ze het nu nog slopen nu het een kunstwerk bevat?

Hotel du Louvre wordt afgebroken !!!

4 april 2007

Reeds dit weekend broeiden de geruchten in de stad. Tijdens de komende gemeenteraad van maandag zou de sloop- en bouwvergunning toegekend worden aan groep Desimpel. En de geruchten werden waarheid… Het schepencollege heeft de sloop- en bouw-vergunning goedgekeurd. Hotel du Louvre wordt gesloopt!! Is het toeval dat de bevoegde schepen en de burgemeester op vakantie zijn en aldus afwezig waren op het schepencollege? Een slag in het gezicht van de vele duizenden erfgoedliefhebbers in Oostende, en dit vlak voor de komende verkiezingen! Het is inderdaad een slag in het gezicht van de 10.365 Monumentenstrijd-stemmen voor Oostends erfgoed, maar ook van meer dan 3000 personen die de petitie hadden ondertekend. Deze werd in februari 2006 overhandigd aan de bevoegde schepen . Is er een aanvaardbaar plan? Is dit een meerwaarde voor Oostende? Het stadsbestuur beweert dat nu een architecturaal aanvaardbaar plan werd ingediend dat een meerwaarde voor Oostende zou betekenen. Waar hebben we dit nog gehoord? Het blijft een feit dat een zeer mooi aansluitend stadsbeeld van een vijftal panden uit eenzelfde periode zal verdwijnen, een nieuwbouw zal de architecturale eenheid zeker verbreken. Het is nu echt monumentenstrijd in Oostende…

Petitie actie

najaar 2005

De petitie-actie werd gestart tijdens de oprichtingsvergadering van Dement en was gericht op het behoud van Hotel du Louvre in de Karel Janssenslaan. Op 9 februari werd de petitie met ongeveer 3000 handtekeningen afgeleverd aan schepen voor ruimtelijke ordening Bart Bronders. Wachten op nieuwe architecturale voorstellen? – augustus 2006 Het Hotel du Louvre in de Karel Janssenslaan, zal afgebroken worden. Het is enkel wachten op een serieus architecturaal voorstel van bouwpromotor Desimpel. De schepen verwijst ook naar de architecten van grote bouwondernemers, die hun verantwoordelijkheid niet opnemen. Ze blijven afschuwelijke ontwerpen maken, die niet geïntegreerd worden in de omgeving. Daarom vindt hij het een goede zaak dat grote bouwpromotoren van buiten Oostende worden aangetrokken. Zij leveren doorgaans meer kwaliteit. Hij geeft ook toe dat de verkoop van Hotel du Louvre een fout was, die nooit had mogen gebeuren.

Het begin

september 2005

Dement Oostende is ontstaan net na de gemeenteraad van 23 september 2005. Naar aanleiding van de nakende afbraak van Hotel du Louvre in de Karel Janssenslaan 12A namen enkele Oostendenaars in de zomer van 2005 contact met vroegere actieleden van Bulldozer ondertussen actief in de plaatselijke politiek. Dit leidde tot een interpellatie op de gemeenteraad van 23 september 2005 door Groen! Het verhoogd afbraaktempo van ons erfgoed was vele Oostendenaren een doorn in het oog, maar het feit dat de stad Oostende een gebouw, dat eigendom was van de stad en gekocht was met overheidssubsidies om er een buurtcentrum van te maken, doorverkocht werd aan de groep Desimpel om te laten afbreken, was de druppel die de emmer deed overlopen. De stem van de Oostendenaar moet gehoord worden.

In 2005 werd het art deco-gebouw met de indrukwekkende gevel door het stadsbestuur verkocht aan de meest biedende bouwpromotor, nl. Desimpel Construct. Deze bouwpromotor heeft sloopplannen en streeft ernaar om een huizenhoog appartementsblok neer te planten. In het verkoopscontract stond geen sloopverbod, het pand kon afgebroken worden. Nochtans zeggen zowel de Cultuurraad als de Dienst Monumenten al jarenlang dat het gebouw historische waarde heeft en niet zomaar mag worden afgebroken. De Dienst Monumentenzorg heeft het over een “patrimonium van lokaal belang”. Door de Cultuurraad werd zelfs geadviseerd om het volledige gebouw te beschermen. Het gebouw werd ook opgenomen in de inventaris Bouwkundig erfgoed van de Vlaamse Overheid. Wil Inghelbrecht van Groen! was het enige gemeenteraadslid dat bereid was hierover te interpelleren. Vele bezorgde Oostendenaars woonden die avond de gemeenteraad bij. Maar de botte houding van het schepencollege, de meerderheid en andere oppositieleden tegenover ons erfgoed en de aanwezigen verplichtten de vele aanwezige stadsbewoners zich te groeperen. Oostendenaars die elkaar voordien niet kenden, maar die wel de liefde voor hun stad en de bezorgdheid rond het verdwijnen van erfgoed gemeen hadden, verbonden zich in de actiegroep Dement Oostende. Sindsdien staan we onafgebroken op de barricade voor het Oostends erfgoed!!

Achtergrond: het verhaal van Hotel du Louvre

De Stad Oostende kocht eind jaren ’90 Hotel du Louvre aan met subsidies uit het Sociaal Impulsfonds om er een buurthuis in onder te brengen. Het Art Deco-gebouw met de indrukwekkende gevel werd uiteindelijk met 200.000 € winst in 2004 doorverkocht aan de meest biedende bouwpromotor, nl. Desimpel Construct, die het gebouw wenst af te breken om er een appartementsblok neer te planten. Het stadsbestuur verklaarde toen dat ze weinig kan doen aan een afbraak van een particulier eigendom, maar in dit geval was de Stad Oostende zelf eigenaar. Ze had alle middelen in handen om het gebouw voor afbraak te behoeden.

Op 23 september 2005 werd op de gemeenteraadszitting schepen Bart Bronders (SP.a) hierover geïnterpelleerd door toenmalig Groen!-gemeenteraadslid Wil Inghelbrecht. Een dertigtal erfgoedsympathisanten voerden actie aan het stadhuis en woonden de zitting bij. Uit het antwoord van het stadsbestuur bleek dat men wil doorgaan met de afbraak. De aanwezige bezorgde Oostendenaars besloten hierna om een verdere actie los te koppelen van de politiek, om zo een breder platform te bereiken. Actiegroep Dement Oostende werd opgericht.

Op 9 februari 2006 werd door een afvaardiging van Dement een petitie van 3000 handtekeningen afgegeven aan schepen Bronders. Midden 2006 bracht actiegroep Dement Oostende voor de eerste maal een kandidaat koper aan: de Brusselse Stoffenwinkel “Le Chien Vert” was op zoek naar een locatie in Oostende of Knokke. NV Desimpel wees “Le Chien Vert” af, ze verklaarden spijkerharde garanties te hebben dat ze het gebouw mogen slopen.

In april 2007 werd door het schepencollege de sloop- en bouwvergunning goedgekeurd. Er volgde een ludieke actie aan het gebouw, waarbij de vitrines beschilderd werden met taferelen van striptekenaar Herr Seele. Ondertussen vernietigde de Raad van State heeft de sloopvergunning op verzoek van de buurtbewoners en erfgoedvereniging Dement Oostende. De Raad nam het de Stad Oostende kwalijk dat zij bij de aflevering van deze vergunning zowel de bezwaren van de omwonenden als het ongunstig advies van Monumenten en Landschappen naast zich neer had gelegd.

In juni 2007 werd een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aangevraagd door Desimpel Construct. Dement Oostende deed een oproep om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. Onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder werden 630 bezwaarschriften afgeleverd. Dement Oostende gaf in juli 2007 een tweede kandidaat-koper aan die het pand wilde kopen en renoveren met appartementsfuncties en een deel nieuwbouw achteraan. NV Desimpel en de kandidaat koper komen niet tot een overeenkomst. NV Desimpel maakte zich opnieuw sterk dat het pand zal gesloopt worden.

Op de gemeenteraad van 18 april 2008 verklaart schepen Bronders dat het schepencollege een sloop- en bouwvergunning zal afleveren. Uiteindelijk komt het schepencollege op 21 april niet tot een consensus, en wordt de vergunning niet afgeleverd. Dement Oostende gaf midden 2008 een derde kandidaat-koper aan die het pand wilde kopen en renoveren naar een luxe horecazaak.

Sindsdien is er weinig communicatie rond het dossier.

Beschrijving van het pand

Het breedhuis werd opgenomen in de inventaris van het Vlaams Instituut voor het Ontroerend Erfgoed (VIOE), met inventarisnummer ID 55557, wat de leidraad is voor belangrijk lokaal erfgoed. Oorspronkelijk was dit het “HOTEL DU LOUVRE”, een Art-decogetint breedhuis uit de interbellum, ontworpen door architect Albert-Victor Fobert (Oostende).

Architect Albert-Victor Fobert werd geboren te Leupegem op 19 september 1883. Hij was één der belangrijkste en productiefste architecten van Oostende en de middenkust in het interbellum. De meeste realisaties sluiten aan bij het vooroorlogse eclectisme, in een meer algemene benadering echter, zonder overdreven detaillering. Enkele realisaties :

Albert 1 Promenade 18 (Residentie Commodore 1952, afgebroken 2004), Euphrosine Beernaertstraat 23-25-25A, Euphrosine Beernaertstraat 27 (Green Park, afgebroken 1985), Christinastraat 24-28 (Ensorgallerij, pand kant Christinastraat 1928), Groentenmarkt 2 (Drankwinkel 1921), Hertstraat 36 (burgerwoning), Hertstraat 40 (Heures Claires, afgebroken 1987), Kaaistraat 39-53-55 (eclectische eenheidsbebouwing 1920-1925), Kapellestraat 84 (1922) en Kapellestraat 91, Karel Janssenslaan 12A (Hotel du Louvre, bedreigd) en 12B (Eclectisch enkelhuis), Kerkstraat 22 en Kerkstraat 38 (1922), Mariakerkelaan 16 en Mariakerkelaan 35 (St. Andreasbasisschool 1922-1929), Prinsenlaan 42, – St. Petrus en Paulusplein 10 (app. 1947), Vindictivelaan 2 (Café Normandie, gesloopt), Warchaustraat 22 (Residence Regina, beschermd), Zwitserlandstraat 1 (hoekpand met Nieuwpoortse stwg, voormalige jongensschool “Ville de Bruxelles), St Theresiakapel in Middelkerke, Wellington Hippodroom (bouwarchitect 1947), …

(Bron : HOSTYN N., Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum, in De Plate, 1990, p. 127-128, aangevuld met gegevens uit VIOE, daar het merendeel van de panden geïnventariseerd zijn)

One thought on “Karel Janssenslaan 12A

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *