Sloopvergunning voor de vismijn vervallen?

Dement Oostende heeft samen met de vzw Oosteroever een brief gericht aan de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur met het verzoek om nauw toe te zien op de aangekondigde sloop van de vismijn op de Oostendse oosteroever.

In De Zeewacht van 3 maart jl. kondigde de Vlaamse Visveiling aan dat zij op 1 april start met de sloop van de vismijn. De Vlaamse Visveiling beweert dat zij niet langer kon wachten omdat de sloop- en bouwvergunning op 28 april vervalt. De provinciale uitleendienst voor audiovisueel materiaal van de provincie West-Vlaanderen diende holderdebolder pakhuis 75 in de vismijn te ontruimen en naar Brugge te verhuizen.

Vismijn

Een stedenbouwkundige vergunning moeten binnen twee jaar na de aflevering worden uitgevoerd; zoniet vervalt ze van rechtswege. De Vlaamse Visveiling verzwijgt echter dat zij afzonderlijke aanvragen heeft ingediend voor de sloop van de bestaande vismijn en de bouw van een nieuw vismijngebouw. Hierdoor vervallen de sloopvergunning en bouwvergunning op afzonderlijke data. Volgens de vzw’s Oosteroever en Dement kan niet uitgesloten worden dat de sloopvergunning die reeds op 13 maart 2014 werd afgeleverd, vervallen is. Daarom hebben zij de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur verzocht om nauwlettend toe te zien op de wettelijkheid van de voorgenomen sloopwerken en zo nodig de Vlaamse Visveiling te bevelen om de afbraakwerken waarvoor geen rechtsgeldige sloopvergunning meer zou bestaan, te staken.

Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse Visveiling méér dan twee jaar heeft laten verstrijken alvorens over te gaan tot de sloop van de bestaande vismijn. Dit getreuzel evenals het jaarlijks missen van de minimum quota voor de visveiling in Oostende wekken andermaal de indruk dat het de Vlaamse Visveiling niet menens is met haar investeringen in Oostende. Dat twee Oostendse actiegroepen de wettelijkheid van de sloopvergunning nu in vraag stellen zou voor de Vlaamse Visveiling wel eens het gedroomde excuus kunnen zijn om alle visserij-activiteiten definitief naar Zeebrugge te verhuizen. Alleszins hebben deze actiegroepen er geen schuld aan indien zou blijken dat de sloopvergunning voor de vismijn inderdaad vervallen is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *