TWEEDE SLOOPAANVRAAG VOOR NUYTTEN PAND OP HET PRINSES CLEMENTINAPLEIN. WELKE ROL SPEELT DE STAD OOSTENDE?

Een update van Stedenbouw Oostende.

De nieuwe aanvraag werd volgens de gegevens van het omgevingsloket ingediend door de nv Het Groeneveld, dus dezelfde bouwheer als de eerdere aanvraag. Bij onze inzage in het dossier op Stedenbouw hadden wij opgeschreven dat de aanvraag door Promofa uit Middelkerke betrof. Wij mogen geen foto’s nemen of kopies tijdens inzage, dus we moeten afgaan op hetgeen we manueel opgeschreven hebben.
De aanvraag die nu werd ingediend en aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen staat op zich en zal individueel worden beoordeeld. Het vorig dossier werd afgesloten, wat betekent dat de bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek van de vorige aanvraag niet meer geldig zijn. Er dient dus nieuwe bezwaarschriften ingediend.
Tijdens het openbaar onderzoek van de vorige aanvraag begin dit jaar werden 21 bezwaren ingediend.
Onze opmerking over de deontologie van het intrekken en opnieuw indienen van dossiers is blijkbaar geen probleem voor Stedenbouw. Het is een aanvrager volledig vrij een aanvraag in te trekken tijdens de procedure en op een later tijdstip een andere aanvraag in te dienen. Dit maakt het uiteraard niet gemakkelijk om de burgers geëngageerd te houden. Bij teveel hetze dus gewoon intrekken en enkele maanden later opnieuw indienen…
— Einde update —
Begin dit jaar was er een sloopaanvraag door NV Het Groeneveld uit Jabbeke voor het voormalige pand van begrafenisondernemer Nuytten op het Prinses Clementinaplein 14-16. We riepen toen massaal op tot het indienen van bezwaarschriften, en met het nodig succes.
De bouwheer trok zijn aanvraag in en het bleef enkel maanden stil. Maar nu is er terug een sloopaanvraag. Ditmaal door bouwheer Promofa uit Middelkerke, en terug de bouw van een banaal appartement, aan de ene kant even hoog als het reeds bestaande appartement, aan de andere kant lager naar de bestaande villabouw.
Maar beide bouwgroepen behoren tot de Groep Debaillie uit Middelkerke. Door het opnieuw indienen van een sloopdossier onder de naam van een andere vennoot, vermoeden we dat alle eerder ingediende bezwaarschriften niet meer geldig zullen zijn. Door deze schimmige constructie tracht men de bezorgde en geëngageerde burger op het verkeerde been te zetten. We vragen ons af in hoeverre de Dienst Stedenbouw en de verantwoordelijke schepen Kurt Claeys (Open VLD) van dit gegeven op de hoogte zijn.
Is het deontologisch verantwoord en wettelijk toegestaan dat een bouwheer zijn aanvraag intrekt, vanwege de commotie die het onderzoek veroorzaakt. En vervolgens deze opnieuw indient onder een andere vennootschap, om zo het openbaar onderzoek te beïnvloeden?

We hebben de vraag gesteld aan de dienst Stedenbouw.

Huis_Nuyttens_bedreigd
We lezen in de aanvraag dat er in samenspraak met de stad Oostende (schepen Kurt Claeys?) geopteerd wordt voor sloop en herbouwen. Het is hetzelfde project dat opnieuw wordt ingediend. Werd de eerdere aanvraag van februari 2018 ingetrokken omwille van de commotie in de pers en de talrijke bezwaarschriften? Waarom een identiek project opnieuw indienen onder een andere vennootschap, maar van dezelfde groep? En waarom nu toevallig na de verkiezingen?
We lezen verder dat de bouwpromotor samen met de Stad Oostende de krijtlijnen wil uitzetten voor de latere ontwikkeling van het straatbeeld. Dus de sloop van een Belle Epoque gebouw is dus het nieuwe beleid van stadsontwikkeling?
Ook lezen we dat er een overgang gezocht wordt tussen het hogere appartementsgebouw rechts en de lagere volumes links. “Op die manier komen de waardevolle woningen met hoge locuswaarden verder gelegen beter tot hun recht.” Dit is een echte aanfluiting van de realiteit. Hoe kan de vervanging van een Belle Epoque pand door een banaal appartement, een meerwaarde geven aan verder gelegen gelijkaardige erfgoedpanden?
In de kranten van maart 2017 konden we nog lezen dat de Stad Oostende het authentiek karakter van Prinses Clementinaplein wil behouden.  Het stadsbestuur liet een studie uitvoeren over het gevelprofiel van het Prinses Clementinaplein. Momenteel laat het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) te veel ruimte voor ontwikkeling. “We moeten er op toezien dat het unieke karakter behouden blijft”, verklaarde schepen Kurt Claeys toen.
Zelfs in verslagen van de commissie A.Be staat klaar en duidelijk dat het gebouw bewaard en gerenoveerd moet worden en onder geen enkel beding afgebroken mag worden. Maar in Oostende zijn er blijkbaar geen zekerheden.
Schepen van stedebouw Kurt Claeys heeft tijdens eerdere vergaderingen ons de zekerheid gegeven dat er nooit een vergunning zal gegeven worden om een hoog appartement op die plaats te bouwen: “We willen vermijden dat er op het Clementinaplein gebouwen van zeven, acht verdiepingen komen. We gaan de mogelijke komst van appartementen niet zomaar goedkeuren. Ik kan evenwel niet tegen een project zijn dat de taal van het plein spreekt. Het gebouw is vanbinnen alvast helemaal opgebruikt. Ik heb liever dat er iets mee gebeurt, dan dat het verder verkommert” (HLN 02/2018)
We moeten inderdaad ook toegeven dat de binnenkant van het pand volledig aangepast en verbouwd werd naar de noden van de begrafenisondernemer, en niet meer in zijn oorspronkelijke staat is. Maar op zijn minst moet de gevel bewaard worden, en kan men vanuit de Torhoutsesteenweg heel gemakkelijk het pand aangepakken.
Vanwege de erfgoedwaarde en het totaalbeeld van het plein zullen wij ten volle strijden voor het bewaren van het pand, of op zijn minst de karakteristieke gevel.
Vroegere sloopdossiers op hetzelfde plein hebben wij kunnen tegenhouden, en deze panden zijn nu gerenoveerd en een meerwaarde voor het plein zelf. Een aantal nam in 2015 deel aan ons sensibiliseringsproject Het Gouden Pand.
Als erfgoedvereniging ijveren wij voor het maximaal bewaren van waardevolle stadspanden en erfgoedgehelen. Het Prinses Clementinaplein behoort samen met het Prinses Stefanieplein tot de as ‘Koninginnelaan’, die loopt tussen de zeedijk en het Maria Hendrikapark.
In het informatieblad van de stad Oostende ‘De Grote Klok’ wordt in de editie van augustus 2010 in een apart artikel de Koninginnelaan de centrale as van de Belle Epoquewijk genoemd. We citeren graag: “Wat we in Oostende de Belle-Epoquewijk noemen, situeert zich in grote lijnen rond de Koninginnelaan, de Torhoutsesteenweg, de Nieuwpoortsesteenweg en de Alfons Pieterslaan. Het middelpunt ervan is het verkeersknooppunt Petit Paris. De herwaardering en de herinrichting van deze mooie wijk krijgt de komende jaren bijzonder veel aandacht: tal van straten krijgen een totaal nieuw uitzicht, met respect voor de historische aarde van de wijk.” Verder: “De wijk kent een bijzonder waardevol erfgoed.”
Huis_Nuyttens_bedreigd

Zijn er genoeg garanties om sloop te verhinderen?

Als we enkel rekening houden met de niet beschermde panden, dan werd tijdens de laatste jaren meer dan 50 % van het geïnventariseerd erfgoed in de Koninginnelaan afgebroken.  Op het Prinses Stefanieplein werd ondertussen 69,2 % van het geïnventariseerd erfgoed afgebroken. Er zijn nog vier panden uit de Belle Epoque overgebleven.
Waarschijnlijk wegens zijn minder gunstige ligging tegenover de zon is het Prinses Clementinaplein redelijk gespaard gebleven van de sloopwoede in Oostende. Maar nu richten de bouwpromotoren zich ook op dit unieke pleintje waar vandaag nog 18 van totaal ca. 30 panden uit de Belle Epoque bewaard zijn gebleven. Het stadsbestuur heeft recent een erfgoedbeleid geïntegreerd waarbij gewerkt wordt met een inventaris gekoppeld aan locuswaarden. Het pand op nr 14 heeft een lage locuswaarde gekregen.
Wij zijn er van overtuigd dat het geheel van Belle Epoque panden moet gevrijwaard worden van sloop, en beschouwd moet worden als erfgoedgeheel.
Daarom doen wij opnieuw oproep om een bezwaarschrift in te dienen en dit tot 16 november 2018.
Een voorbeeld van bezwaarschrift kun je opvragen bij dementoostende@telenet.be
Graag dit personaliseren, want een bezwaar is des te krachtiger en ontvankelijker wanneer geschreven vanuit een persoonlijke verontwaardiging of redenen (als buur, of toerist die deze plek belangrijk vindt, of een bezorgde Oostendenaar, of…).
Er staan een paar voorbeelden van redenen tot bezwaar in.  Een bezwaarschrift heeft dus meer waarde als het persoonlijk is, graag je eigen redenen eerst aanhalen. Je kan gerust de teksten aanpassen naar je eigen woorden.  Of enkel gebruiken wat jou van belang lijkt. Of andere redenen toevoegen…
Bezwaarschrift aangetekend of  persoonlijk afgeven tegen ontvangst, op het stadhuis.
Per gewone post of per mail kan ook.
mailadres:       stedenbouw@oostende.be  tav dhr Jodts Chris
postadres:       Stadhuis Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *